Yükümlülük

İHRACATTAN DOĞAN YÜKÜMLÜLÜKLER
Yükümlülük

İhracat yapan firmaların, yaptıkları ihracat dolayısı ile bir takım yükümlülükler altına girmeleri sözkonusu olmaktadır. Ayrıca firmaların ihracattan doğan bazı avantaj ve haklardan yararlanması da sözkonusudur. Gerek yükümlülükleri yerine getirebilmek, gerekse ihracattan doğan avantaj ve haklardan yararlanabilmek için, firmaların bu konular hakkında bilgi sahibi olmaları, yükümlülük ve avantajlara bağlı olarak hem yabancı alıcılarla pazarlık aşamasında hem de fiili ihracat aşamasında bazı noktalara dikkat etmeleri gerekmektedir.

 • İhracat yapan firmaların, ihracattan doğan başlıca yükümlülükleri şunlardır

  - Dahilde işleme izin belgeleri kapsamında yapılan ihracatlarda, ihracat taahhüdünün kapatılması,
  - İhracatın finansmanı veya ihrac malının üretimi amacıyla kredi kullanılmış olması durumunda, kredi taahhüdünün kapatılması

 • İhracat dolayısı ile yararlanılabilecek avantajların başlıcaları ise şunlardır

  - İhracatçı ya da imalatçı firma üzerinde kalan KDV yükünün,KDV mevzuatının çizdiği sınırlar dahilinde, tecil-terkin, mahsup ve iade mekanizması ile firmalar üzerinden alınması,
  - İhracat dövizlerinin ithalat ve ihracatla ilgili görünmeyen işlemlerin finansmanında kullanılması hakkının elde edilmesi,
  - Bazı tarım ve işlenmiş tarım ürünleri için Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan sağlanan desteklerin elde edilmesi,
  - Belirlenmiş ihracat performansının aşılması suretiyle Dış Ticaret Sermaye Şirketi statüsünün elde edilmesi,
  - Belirlenmiş ihracat performansının aşılması suretiyle, %10 teminat karşılığı KDV iadesi alınmasının sağlanması

 • Dahilde İşleme İzin Belgeleri Kapsamında Yapılan İhracat ve İhracat Taahhüdünün Kapatılması

  Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ithalat ve ihracat yapan firmalar bu belgeler kapsamında ithalat yapmışlar ise, bu ithalatlara karşılık gelen ihracatları, dahilde işleme izin belgesinde belirtilen süre ve koşullarda realize etmek ve dahilde işleme izin belgesinin süre bitimini (ek süreler dahil) müteakip üç ay içerisinde taahhüt kapatma işlemini tamamlamak üzere gerekli bilgi ve belgelerle bağlı bulunduğu ihracatçı birliği genel sekreterliğine başvurmak zorundadırlar.

 • İhracat Kredi Taahhütlerinin Kapatılması

  İhracat yapan yada ihrac edilecek olan malları üreten firmalar , ihracat ve üretimin finansmanı amacıyla özel bankalar veya Türk Eximbank kaynaklarından TL veya döviz olarak kredi kullanmaları veya Türkiye'deki bankalar aracılığı ile yabancı finans kuruluşlarından döviz kredisi kullanmaları durumunda, bu kredilerle ilgili vergi resim ve harçlardan istisna tutulmaktadırlar. Bu kapsamda istisna tutulan vergi ve resimler, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu ve Damga Vergisidir. Normal kredi kullanıcıları bu vergileri ödemek zorunda iken, ihracat ya da ihracat için üretim amacı ile kredi kullanan firmalar bu mali yüklerden muaf tutulmaktadır.

  Bu şekilde ihracatın finansmanı amacıyla kredi kullanmak isteyen firmalar, kredi kullanacakları kuruluşa bunu yazılı olarak belirtmeleri üzerine kendilerinden kredi ile ilgili bu vergiler tahsil edilmemekte, ancak teminata bağlanmaktadır.

  Vergi, resim ve harç istisnasından yaralanarak kredi kullanan firmalar,

  Devlete karşı ,bu kredilere karşılık gelen ihracatı gerçekleştirme taahhüdü altına girmiş olurlar. Bu tür ihracat kredilerinin vadesi en çok bir yıl olup Dahilde İşleme Rejimi Kararı ya da Türk Parasının Kıymetinin Korunması İle İlgili 32 Sayılı Karar kapsamındaki mücbir sebeplerden birisinin varlığı halinde ek süre alınması mümkün bulunmaktadır. Firmalar kredi süresi ya da kendilerine tanınan ek süreler içinde taahhüt ettikleri ihracatı gerçekleştirmek ve ihracat bedeli dövizleri ise kambiyo mevzuatının tanıdığı azami süre içinde yurda getirerek bir banka veya özel fişnans kurumuna satmak ve bunları kredi kullandıran kuruluşa belgelemek suretiyle kredi taahhüdünü kapatmak zorundadırlar.

  İhracat veya ihrac edilecek ürünlerin üretimi için kredi kullandığı halde bununla ilgili ihracat taahhüdünü yerine getirmeyen firmalar, başlangıçta muaf tutuldukları vergi ve harçları gecikme zamları ile birlikte ödemek zorunda kalırlar.

  Türk Eximbank kaynaklarından kredi kullanan firmalar kredinin alınışı ve kredi taahhütlerinin kapatılması ile ilgili olarak bu bankaca belirlenen uygulama usul ve esaslarına uymak zorundadırlar.

 • İhracattta Katma Değer Vergisi İadesi

  İhrac edilen malların üretimi amacıyla, hammadde ve diğer girdilerin tedariği esnasında ödenmiş olan Katma Değer Vergileri'nden, ihractatı ya da ihrac edilen malların imalatını yapan firmalar üzerinde kalan kısmı, ihracattan sonra ilgili firmalara iade edilmektedir. Firmalar, ihracat dolayısı ile üzerlerinde kalan KDV'yi ihracattan sonra ne kadar erken geri alabilirler ise, bu kendileri için o kadar yararlı olmaktadır.

  İmalatçı yada ihracatçı firmalar üzerlerinde kalan KDV yükünü, KDV iadesi yolu ile hızlı bir şekilde üzerlerinden atabilmeleri için aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir.

  İhrac edilecek malların üretimi ile ilgili hammadde ve her türlü girdinin satın alındığı firmaların kayıt altında firmalar olmasına hatta bunların altında bulunan firmaların da kayıtlı firmalar olmasına mümkün mertebe dikkat etmelidirler. Piyasada olabilecek ''naylon fatura'' uygulamalarından ve ilgili firmalardan uzak durulmalıdırlar.