TR
Search
BİLGİ BANKASI

Türkiye Yeşil Mutabakat Eylem Planı

Bülten Tarihi: 16 Temmuz 2021

16 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nde Avrupa Yeşil Mutabakatına paralel şekilde Türkiye Yeşil Mutabakat Eylem Planı’nın hazırlandığı belirtilerek bu kapsamda yapılan ve yapılacak olan çalışmalarla ilgili bilgi verilmektedir. İlgili genelgede özetle aşağıdaki bilgiler yer almaktadır.

Birleşmiş Milletler çatısı altında Türkiye’nin dahil olduğu 193 ülkenin oy birliği ile yürürlüğe giren “2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi” paralelinde Avrupa Birliği tarafından 11 Aralık 2019 tarihinde açıklanan ve Avrupa Birliği’nin iklim değişikliğini merkeze alarak kapsamlı bir değişim ve dönüşüm süreci başlatılmıştır. Avrupa Birliği’nin ekonomisinde ve büyüme stratejisinde başlattığı bu süreç sadece Birlik üyelerini değil, ikili ilişkide olduğu tüm ülkeleri etkileyecek unsurlara sahiptir.

Ülkemiz açısından Avrupa Yeşil Mutabakatı ile AB politikalarında öngörülen değişiklikler; ekonomimizin lokomotifi olan ihracatımızda rekabetçiliğin korunması ve geliştirilmesi, AB ile Gümrük Birliği kapsamında tesis edilen ileri ekonomik bütünleşme ile ülkemizin küresel ekonomiye ve tedarik zincirlerine sağladığı entegrasyonun güçlendirilmesi açısından büyük önem arz etmektedir.

Bu kapsamda;
1- Ülkemizin hem kaynak etkin ve yeşil bir ekonomiye geçişine katkı hem de Avrupa Yeşil Mutabakatı ile öngörülen değişikliklere paralel olacak şekilde Ticaret Bakanlığı tarafından kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları iş birliği içinde hazırlanan “Yeşil Mutabakat Eylem Planı” Bakanlığın resmi internet sitesinde (www.ticaret.gov.tr) yayımlanacaktır. 
2-Eylem planının uygulanmasını takip etmek, küresel gelişmeler doğrultusunda yönlendirmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak üzere Ticaret Bakanlığının ilgili Bakan Yardımcısı başkanlığında ve ilgili Bakanlıkların Bakan Yardımcılarının katılımıyla bir çalışma grubu kurulmuştur.
3-Kurulan Çalışma Grubu’nun çalışma usul ve esasları Çalışma Grubu tarafından belirlenecek olup grubun sekretarya hizmetleri Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecektir.
4-Çalışma Grubu’na yardımcı olmak için ihtisas çalışma grupları oluşturulabilecektir. Çalışma ve toplantılara ihtiyaç duyulması halinde ilgili kurum ve kuruluşların yanı sıra üniversiteler, meslek birlikleri, sivil toplum kuruluşları ve konu ile ilgili özel sektör temsilcileri de dahil edilebilecektir.
5-Eylem Planı kapsamındaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının üzerine düşen görev ve sorumlulukları hassasiyetle yerine getirmesi; uygulama sürecinde ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımın bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanması talep edilmektedir.