İHKİB

TR
Search

BİLGİ BANKASI

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun hakkında
Bülten Tarihi: 09 Haziran 2021

Sayın Üyemiz,

9 Haziran 2021 (bugün) tarihli ve 31506 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” ile;

30 Nisan 2021 ve öncesinde beyana dayanan vergilerde verilmesi gereken beyannamelerin vergi, vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme cezaları, idari para cezaları, SGK tarafından tahakkuk ettiği halde ödenmemiş, sigorta primleri, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezaları belediyelerin amme alacaklarına ilişkin olarak;

- Kesinleşmemiş ya da yargı aşamasında olan resen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergileri, gümrük cezaları, SGK prim borçları ve çeşitli alacakların çeşitli oranlarda yapılandırılmasına,
- Belediyelerin su, atık su ve katı atık ile sunduğu bazı hizmetlerden kaynaklanan ücret alacakları, aldığı bazı paylar, büyükşehir belediyelerinin katı atık ücretleri ile su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacaklarının çeşitli oranlarda yapılandırılmasına,
- Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye Barolar Birliği gibi bazı meslek örgütlerinin bazı alacaklarının çeşitli oranlarda yapılandırılmasına,
- Her bir taşıt için motorlu taşıtlar vergisi, taşıta ilişkin idari para cezaları ile geçiş ücretinin en az yüzde 10'unun ödenmesi şartıyla taksit ödeme süresince fenni muayene izni verilmesine, karar verilmiştir.

Hesaplanan borç, ilgilinin durumu ve ödenmesi gereken meblağ dikkate alınarak azami 5 yıla kadar taksitlendirilebilecek. Öte yandan yapılandırılacak tutarların, kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmemesi halinde vade tarihinde değişiklik yapılmayacak.

2016-2020 yılları arası için matrah artırımı kapsama alınmış olup, matrah artırımında bulunan mükelleflerin, 2021 yılına devreden zararlarının yüzde 50’sini silinecek. Dava safhasındaki kesinleşmemiş amme alacakları da yapılandırılabilecek.

Yapılandırma için 31 Ağustos'a kadar başvuru yapılması gerekmekte olup, ilk taksit ödemeleri eylül sonuna kadar yapılacak.

Kesinleşmiş borçların yapılandırılması

Başvuru süresi sonu 31 Ağustos 2021
Peşin ödemede son ödeme tarihi 30 Eylül 2021
Taksitle ödemede, ödeme dönemleri 6, 9, 12 ve 18 taksitte ödeme seçeneği.
İlk taksit Eylül 2021 olmak üzere birer ay atlamalı.

 

Matrah artırımı

Başvuru süresi sonu 31 Ağustos 2021
Peşin ödemede son ödeme tarihi 30 Eylül 2021
Taksitle ödemede, ödeme dönemleri Azami 6 eşit taksitte ödeme seçeneği
Taksit ödeme dönemleri: Eylül/2021, Kasım/2021, Ocak/2022, Mart/2022, Mayıs/2022, Temmuz/2022


Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren söz konusu Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210609-1.htm  adresinden erişim sağlanmaktadır.