İHKİB DUYURULAR

DİR Tebliğ Değişikliği
DİR Tebliğ Değişikliği

TC. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda;

Bilindiği üzere, 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 2018/1 Sayılı Tebliğ, 02/05/2018 tarihli ve 30409 sayılı Resmi Gazete’de (1. Mükerrer) yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirilmektedir.

Söz konusu değişiklik kapsamında 2006/12 sayılı Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen ikinci fıkra “Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen ihracat tutarlarının hesaplanmasında, firmanın doğrudan kendisinin yaptığı ihracatın yanı sıra, söz konusu firmanın üyesi bulunduğu ihracatçı birliğince onaylanmış kayıtlar ile tevsik edilmesi şartıyla; dış ticaret sermaye şirketleri, sektörel dış ticaret şirketleri, aracı ihracatçı şirketler ve grup şirketleri aracılığıyla gerçekleştirildiği tespit edilen ihracat da dikkate alınır.” hükmünü amirdir.

Bu çerçevede, zikredilen hüküm kapsamında dahilde işleme izin belgesi/izni sahibi firmanın ihracat tutarının tespitini teminen, ekte iletilen formun belge/izin sahibi firma tarafından doldurularak firmanın üyesi olduğu ihracatçı birliği onayına sunulması ve bu formun ihracatçı birliğince onaylanmış aslının başvuru sahibi firma tarafından TC. Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine ibraz edilmesi gerekmektedir. Bölge Müdürlüğünce bahse konu formun DİR Otomasyon Sistemine yüklenmesini müteakip firmanın teminat oranına ilişkin işlemler TC. Ekonomi Bakanlığı tarafından neticelendirilecektir.